میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨       
 • آمار عرضه
 • آمار معاملات
 • قراردادهاي آتي
نوع کالا شکل کالا تولید کننده قیمت تاریخ تحویل
میلگرد ١٢-A٣ فولاد کرمان ١٦,٣٠٠ ١٩/١٢/١٣٩١
میلگرد ١٦-A٣ فولاد کرمان ١٦,٢٠٠ ١٩/١٢/١٣٩١
میلگرد ١٦-A٣ فولاد کرمان ١٦,٢٠٠ ١٧/١٢/١٣٩١
میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ فولاد نطنز ١٦,٣٣٨ ٠٥/١٢/١٣٩١
 
 
 
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
 • نسبت ارز ها
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 • LME
 • SHFE  
 • NYMEX  
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ١,٨٨٦,٤٠٠ تن (٣٤٤,٩٠٠) ١٤/٠١/١٣٩٦
بيلت مديترانه ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
مس ٢٦٨,٤٠٠ تن (٢٢,٧٧٥) ٠٣/٠٢/١٣٩٦
روي ٣٥٥,١٥٠ تن (١٦,٧٢٥) ٠٣/٠٢/١٣٩٦
سرب ١٦٧,١٧٥ تن (٢٠,٠٠٠) ٠٣/٠٢/١٣٩٦
قلع ٣,١٩٥ تن (٢٧٠) ٠٣/٠٢/١٣٩٦
بيلت خاور دور ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
كالاهاي فوق متعلق به بورس فلزات لندن مي باشد.
1,268 $
48 $
© 2011 Pishgaman Behparvar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com